Verslag overleg 19 april 2007 over gebruik Westbroekpark icm grote evenementen.  

 

Aanwezig: Pieter v.d. Linden en  Lia Vermeer (Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug), Pepijn van Aken (Wijkoverleg Van Stolkpark), Edwin Berg (afdeling Juridische Zaken Milieu en Toezicht), Rens Groot en Fanja Lingen (sdk Scheveningen).

 

Locatie: stadsdeelkantoor Scheveningen

 

Opening

Rens Groot geeft aan, dat conform de afspraak 2 maal in het jaar overleg wordt gehouden met de wijkbewoners/verenigingen over het gebruik van het Westbroekpark in combinatie met de aldaar te houden grote evenementen, te weten Parade en Concours Hippique. Berg vult aan, dat het overzicht grote evenementen, de bijbehorende ambtelijke evaluaties, de raadscommissiebrief en de reactie van de Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug mee is gezonden door de burgemeester aan de raadscommissie Veiligheid Bestuur en Financiën. De aanwezigen hebben een afschrift ervan ontvangen. Naar verwachting bespreekt de genoemde commissie op 10 mei a.s. om 15.00 uur de vorengenoemde stukken. Overigens meldt Berg, dat de datum van Concours Hippique, zoals ook staat aangegeven in de raadscommissiebrief en het bijbehorende overzicht, met een week is vervroegd, naar 31 augustus, 1 en 2 september a.s..  Mevrouw Vermeer meldt dat de opmerkingen van Duttendel-Wittenbrug niet zijn meegenomen in het ambtelijk evaluatie. Berg meldt dat de brief van de wijkvereniging integraal is meegezonden, via de burgemeester en het college naar de raadscommissie.

 

Het doel van dit overleg de wensen van de wijkbewoners te inventariseren en deze zoveel mogelijk te betrekken in het overleg met de organisatoren van beide evenementen. Hierbij wordt ook de verzonden brief van wijkvereniging Duttendel-Wittenbrug meegenomen. Echter in dit stadium is het niet mogelijk om al concreet de uitkomsten daarvan door te geven (zie ook en verder onder opmerkingen wijkverenigingen en onder eerste reactie gemeente). Hierover wordt nog separaat een afspraak gemaakt tussen de wijkvereniging en Berg (zie onder afspraken)

Vanzelfsprekend is bovenstaande onder het voorbehoud, dat het bestuur instemt met het houden van de Parade en het Concours Hippique in het Westbroekpark.

 

Opmerkingen wijkverenigingen ten aanzien van Parade en Concours Hippique

De heer Van Aken geeft aan dat het bestuur van het wijkoverleg Van Stolkpark niet negatief staat tegenover het houden van beide evenementen in 2007.

 

Mevrouw Vermeer geeft aan dat vooroverleg heeft plaats gevonden met het wijkoverleg Noordelijk Scheveningen. Gezamenlijk hebben zij hun belangrijkste aandachtspunten op papier gezet; deze zijn ter vergadering uitgereikt.

 

1    De Parade en Concours Hippique belasten het Westbroekpark te veel, onder andere qua ruimte en tijd. Daarbij vormen ze een te grote belasting voor de grasmat deze heeft daar zichtbaar onder te lijden. Daarom is het voorstel om beide evenementen te verplaatsen naar een andere locatie of in te perken ten behoeve van de recreanten;

2        Er dienen extra maatregelen te worden getroffen om de kinderen in en nabij de speeltuin te beschermen;

3        De regels van een ‘normaal’ kampeerterrein mogen niet worden opgerekt (kampvuren, autoreparaties e.d.);

4        Het gras van de speelweide, dient waar mogelijk zoveel mogelijk te worden ontzien door de organisatie;

5        Dat er door de gemeente nauwkeurig gehandhaafd wordt.

 

Daarbij geeft mevrouw Vermeer aan, dat het jaarlijks afsluiten van de ingang van het Westbroekpark aan de Cremerweg tijdens Concours Hippique niet gewenst is in verband met de verminderde bereikbaarheid van het Westbroekpark voor recreanten. Groot reageert dat deze afsluiting noodzakelijk is voor de organisatie in verband met de beveiliging van haar eigendommen, waaronder de paarden.

 

Tenslotte meldt de heer Van der Linden, dat het parkeren in de berm aan de Cremerweg op  op grote bezwaren stuit van de wijkverenigingen Duttendel en Wittebrug en Noordelijk Scheveningen in verband met aldaar aanwezige zeldzame fauna. Hij zal de gemeente nader informeren over het welke soorten en aantallen het precies gaat.

 

Eerste reactie gemeente

ad 1     Onder verwijzing van het gemelde onder het kopje: ‘Opening’ geeft Berg aan, dat het overzicht en de evaluaties en de integrale reactie van de bewonersvereniging Duttendel en Wittebrug zijn voorgelegd aan de raadscommissie Veiligheid, Bestuur en Financiën. Met hierbij de vermelding dat in het verleden onderzoek is gedaan naar een mogelijke verplaatsing van de Parade. Zowel qua tijd als qua locatie. Daar uit het onderzoek geen geschikte alternatieven naar voren kwam, is uiteindelijk besloten door het bestuur om beide evenementen in het Westbroekpark te houden.

 

Ad  2   In het overleg met de organisatie wordt bezien op welke wijze de kinderen in de speeltuin extra kunnen worden beschermd. In 2006 gebeurde dit door middel van een hekkenafscheiding. In overleg met de organisatie wordt bezien op welke wijze het verwijderen van hekken zoveel mogelijk kan worden tegengegaan;

 

Ad 3    Hierover wordt extra aandacht besteed in het overleg met de organisator ter voorkoming ervan.

 

Ad 4    Vanzelfsprekend wordt dit ook meegenomen in het overleg met de organisatoren. Rens Groot vult aan, dat na het Concours Hippique direct herstelwerkzaamheden van de grasmat plaatsvinden.

 

Ad 5    Groot meldt dat net als vorig jaar gehandhaafd wordt op het evenemententerrein, door de verschillende (hulp)diensten;

 

Afspraken

-         opmerkingen gedurende de op- en afbouw en tijdens het evenement kunnen worden gedaan aan het stadsdeelkantoor Scheveningen, te weten Rens Groot, telefoonnummer 353  5659 en Fanja Lingen 353  5676;

-         Wijkvereniging Duttendel en Wittenbrug nemen na week 19 contact op met Berg over de uitkomsten van het overleg met de organisatie;

-         Wijkvereniging Duttendel en Wittenbrug informeert Fanja Lingen over de aantallen en soorten zeldzame fauna in de bermen;

-    De evaluatiebespreking vindt plaats op 17 oktober om 15:00 uur op het Stadsdeelkantoor Scheveningen.

 

Additional information