De laatste tijd hebben we te maken gehad met drie voorstellen die (kunnen) leiden tot een verkeersbesluit, en die in min of meer vergaand stadia zijn van de procedure:

  • eenrichtingverkeer Gerbrandyweg: aangehouden door VOV
  • autovrij Van Stolkplein: het verkeersbesluit is in de inspraak
  • veilig kruispunt Haringkade-Ver Huellweg/Cremerweg: verkeersbesluit uitgevoerd,wacht op hoorzitting/advies Commissie Bezwaarschriften

Klik op foto's drie verkeerssituaties voor foto's van kruispunt Cremerweg/ Haringkade, Van Stolkplein en Gerbrandyweg.

Daarom hebben we gevraagd aan de gemeente hoe zo'n verkeersbesluit tot stand komt. Hieronder het uitgebreide antwoord, waarvoor geen ruimte was in de Koerier:

1. Een voorstel wordt voorgelegd aan het VOV, Vooroverleg Over Verkeerszaken, een ambtelijke commissie van de gemeente, met onder anderen medewerkers van de diensten Stedelijke Ontwikkeling, Stadsbeheer en Publieke Zaken van de gemeente, maar ook afgevaardigden vanuit Brandweer, HTM en Veolia. Het VOV adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de verkeerskwaliteit van de openbare ruimte.

2. Als het VOV het voorstel goedkeurt, wordt een eventueel vereist verkeersbesluit (niet alle verkeersmaatregelen zijn besluitplichtig) als concept in de gemeenteberichten en Staatscourant gepubliceerd. Daar kan 4 weken op worden gereageerd met een zogenaamde zienswijze. Eventuele mondelinge en schriftelijke vragen worden in deze periode behandeld.

3. Daarna wordt een definitief verkeersbesluit 6 weken voorgelegd, waarop men formeel bezwaar kan maken wanneer men het niet eens is met de voorgenomen verkeersmaatregel en zich niet kan vinden in de reactie op de ingediende zienswijze.

4. Of er nu bezwaren zijn of niet, het verkeersbesluit kan worden uitgevoerd, tenzij er met gegronde redenen een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de rechter.

5. Een bezwaar wordt behandeld door de Adviescommissie Bezwaarschriften van de Gemeente. Deze kan uitstel aanvragen, zodat het 18 weken kan duren, voor erover wordt beslist.