Hieronder treft u de Nota van Uithagspunten van het Platform,

en in bijlage het document 'Hubertus op herhaling'

NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Platform Noordwestelijke Hoofdroute

 

De uitgangspunten m.b.t. de NWH en meer in het bijzonder voor het opstellen van een integraal plan voor de NWH tussen Kijkduin en het Hubertusviaduct, zoals deze zijn afgeleid uit de door de bewoners aangedragen punten zijn de volgende:

  • Op het terrein van het milieu (fijnstof; NO2; geluid) dient onverkort te worden voldaan aan de van toepassing zijnde regelingen, wetten en normen, vanuit onder andere de EU. Dit geldt niet alleen voor de NWH, maar ook voor alle op de NWH aansluitende wegen. Het verifiëren van het voldoen aan deze normen dient niet alleen gebaseerd te zijn op modelberekeningen, maar ook op een adequaat aantal meetlocaties.
  • De kwaliteit en de kwantiteit van groen – en natuurvoorzieningen langs het tracé dienen volledig te worden behouden, en –waar mogelijk – zelfs worden verbeterd, om geleden verliezen uit het verleden te compenseren. Daarbij wordt met name verwezen naar de ecologische verbindingszones van de Haagse Beek en de Scheveningse Bosjes, zoals deze zijn aangegeven in het Beleidsplan voor het Haagse Groen 2005–2015, “Groen kleurt de stad.”
  • Voor de leefbaarheid in de woningen langs en rondom de NWH mag er geen sprake zijn van een waarneembare toename van het aantal m2 asfalt en aantallen langsrijdende voertuigen. In het stedebouwkundige concept van Dudok voor de invulling van de kaalslag van de tankgracht, is de huidige NWH ontworpen als wijkontsluitingsweg, en niet als Internationale Ring. Dit stedebouwkundige concept dient te worden gerespecteerd en te worden gehandhaafd.
  • De NWH mag geen barrière vormen of veroorzaken tussen de zeewaarts en stadwaarts van de Noordwestelijke Hoofdroute gelegen wijken.
  • De bewegingsvrijheid en de veiligheid van kwetsbare groepen (kinderen en ouderen) moeten worden gewaarborgd, zowel binnen de wijken, als bij het oversteken van de NWH.
  • De plannen voor de NWH dienen er op gericht te zijn dat zowel de rust en leefbaarheid binnen de wijken, als het specifieke karakter van de (woon) wijken niet worden aangetast. Ook dient daarbij de leefbaarheid van de huidige NWH te worden verbeterd.
  • De bereikbaarheid van het openbaar vervoer, speelgelegenheden, sportaccommodaties, winkels, en ander voorzieningen, zowel in de eigen wijk als in aanliggende wijken, dient te worden verbeterd.
  • Er mogen geen (verkeers)maatregelen in de ene wijk worden genomen, die nadelig zijn voor een andere wijk.
  • Het is zeer belangrijk dat er een zorgvuldige planontwikkeling plaats vindt, waarin de belangen van de huidige bewoners voorop staan, en waarover open, oprecht, en tijdig wordt gecommuniceerd, en waarbij de nodige afstemming wordt gegarandeerd.
  • Het is essentieel dat er bij de planontwikkeling aandacht wordt geschonken aan de te verwachten overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Verkeershinder en overlast dienen tijdens de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te worden vermeden.                       Den Haag, juni 2007.
Attachments:
Download this file (20080604 HUBERTUS op herhaling met tekening reduced.pdf)Hubertus op herhaling [ ]127 kB