Gaan uw buren bouwen of breken?
Voor de laatste berichten klik op: gemeenteberichten
Zie voor berichten van plannen in de wijk ook attachments onderaan. Dit wordt echter niet regelmatig bijgehouden, we kunnen bouwplannen hebben gemist.
Onderaan ook uitleg hoe u zich kunt abonneren op de gemeenteberichten.

Gaat u bouwen of breken in het Van Stolkpark?
Kijk ook onderaan tav duurzaamheidskansen.

Zie Beheersverordening vervangt bestemmingsplannen vanaf 23 mei 2013

In de beheersverordening staan regels t.a.v. bestemming, verbouwingen, verharding van de tuin (niet meer dan een derde), hoogte hekken, plaatsing vlaggenmasten enz.
Het Van Stolkpark is aangewezen tot Rijksbeschermd Stadsgezicht. De waarden daaruit moeten behouden blijven.
Bij geplande verbouwingen, kap van bomen enz. contact opnemen met de Gemeente om zonodig een omgevingsvergunning aan te vragen.
De beheersverordening vervangt de bestemmingsplannen.

Den Haag is 1 van de weinige gemeenten met een volledige kapvergunning. Om te kappen, verplanten, kandelaberen en meer dan 30% snoeien is in Den Haag een kapvergunning nodig. De kapvergunning heet sinds enkele jaren omgevingsvergunning.

Het is natuurlijk lastig voor elke bewoner telkens te checken of er iets aan de hand is. Daarom verwachten zij dat eigenaren hun bouwplannen bespreken met alle buren. Bewoners hechten sterk aan het beschermde (groene) karakter van de wijk en aan het naleven van de beheersverordening.

Zoals de Gemeente schrijft:

Als u gaat (ver)bouwen, heeft u ook te maken met het burenrecht. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en bevat de gebruikelijke omgangsvormen. In de regels staat wat u (wettelijk) kunt doen als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te praten over uw plannen.

In de gemeenteberichten staat informatie van de gemeente over vergaderingen, vergunningen, verordeningen en meldingen.  U kunt ze op de website van de gemeente bekijken, klik op gemeenteberichten . Bouwplannen zijn alleen nog maar in te zien op het informatiecentrum op het stadshuis (tzt mogelijk ook aan  de Leyweg). Voor informatie kunt u ook altijd bellen naar 14070.
                                               *****

Houd rekening met de welstandscriteria:
Voor aan- en uitbouwen gelden bepaalde welstandscriteria. Zie Welstandscriteria

 

De agenda's  zijn te vinden op de website van de Welstand. Zie AGENDA'S . De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag vergadert iedere woensdag in kamer C01.09 van het stadhuis, Spui 70. Voor het tijdstip van behandeling van een bouwplan kunt u bellen met het secretariaat van de commissie. Tijdens de vergadering toetst de commissie de geagendeerde bouwplannen aan de Welstandsnota en adviseert over de bouwplannen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De geagendeerde bouwplannen kunnen worden ingezien bij het secretariaat van de commissie op de maandag en dinsdagochtend voor de vergadering. Inspraak is mogelijk op de geagendeerde plannen, wanneer naar uw mening de welstand, het aanzien van uw omgeving, wordt aangetast en u dit kenbaar wilt maken. De inspreektijd is maximaal vijf minuten. Voor inspraak kunt u zich tot uiterlijk de dinsdag voor de vergadering opgeven bij het secretariaat; de contactgegevens staan vermeld onder 'De afdeling'.  De vastgestelde adviezen zijn te vinden onder Adviezen commissievergadering

Voor de agenda’s en de adviezen kunt u zich ook richten tot Den Haag Informatiecentrum, Spui 70, telefoon 14 070.
                                                          *****

Als u gaat verbouwen is het natuurlijk een goed moment om uw woning zo duurzaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te isoleren. Zie website gemeente:  Tips om duurzaam te wonen  en: www.denhaag.nl/duurzaamheid.

De gemeente geeft ook subsidie voor dak- en vloerisolatie en groene daken De subsidie voor glasisolatie is beeindigd, maar glasisolatie blijft goed voor milieu/duurzaamheid en eigen portemonnee... (maart 2014).

De Gemeente Den Haag stimuleert de aanleg van zonnepanelen door hiervoor gedurende 4 opeenvolgende jaren subsidie te verstrekken.  Bewoners, bedrijven, instellingen en VvE's kunnen van 5 maart tot en met 5 mei 2014 een aanvraag indienen voor de aanleg van zonnepanelen op hun dak. Zie de webstie van de gemeente, klik op  zonnepanelen 2014

Een zonnecollector of het zonnepaneel mag echter niet zonder vergunning geplaatst worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

In de welstandsnota van Den Haag zijn criteria opgenomen voor zonnepanelen en zonnecollectoren:
“Welstandscriteria voor zonnepanelen of zonnecollectoren
Een zonnepaneel of zonnecollector voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
-de installatie, behorende bij de collector of het paneel, is niet zichtbaar vanuit de stedelijke omgeving;
-bij plaatsing op een plat dak: de collector of het paneel is zodanig geplaatst dat deze niet storend zichtbaar is vanuit de stedelijke omgeving;
-bij plaatsing op een dakschild: de plaats van de collector of het paneel is voldoende gerelateerd aan de gevelindeling van het gebouw. Of de plaats van de collector(en) of het paneel (de panelen) is centraal in het dakvlak.
Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.”

**********

Er is een nieuwe dienst van de overheid waarbij men informatie kan krijgen over plannen in een straal van 1,5 km om een postcode adres.

Bij deze de link naar de e-mailservice Bekendmakingen.

Klik op http://zoekdienst.overheid.nl/ICTU_Website/Abonneren/abonneren.aspx

In principe bent u dan op de hoogte van bouwvergunningen, kapaanvragen enz in de buurt van uw huis. Helemaal gegarandeerd is het niet, het verkeersbesluit voor het Van Stolkpleintje kwam terecht bij stadsdeel centrum in plaats van Scheveningen, en werd dus niet opgestuurd via deze mailservice.